stadgar

§1. Föreningens huvudsyfte är:
- att främja informations- och mediafrågor inom Stockholmsmuseernas verksamhetsfält, genom att:
- anordna möten för utbyte av erfarenheter inom nämnda områden.
- anordna föredrag, seminarier och kortkurser om ämnen som främjar föreningens syften.
- främjar medlemsmuseernas och medlemmarnas möjligheter till kontakter och erfarenhetsutbyte, såväl inom som utom landet.

§2. Medlemskap
Fullvärdig ordinarie medlemskap i föreningen gives informationsansvarig tjänsteman på respektive museum eller självständig/självstyrande enhet inom museal Stockholmsinstitution. Institutionen skall vara belägen i Stockholmsområdet. Respektive institution skall uppfylla den av ICOM uppställda definitionen av ett "museum". Föreningen äger även rätt att kalla person med anknytning till föreningens verksamhetsfält eller person som kan antagas medverka till främjandet av föreningens syften. Denna person adjungeras till föreningen, men har ej rösträtt. Föreningen äger rätt att till hedersledamot utse person, som på förtjänstfullt sätt arbetat aktivt inom föreningens arbetsfält eller på annat sätt främjat föreningens syften. Denna person kallas till föreningens möten men har inte rösträtt. Val av hedersledamot sker som under §3.

§3. Nominering och val
Varje museal enhet i Stockholmsregionen nominerar en informationsansvarig tjänsteman till ordinarie föreningsmedlem samt föreslår en suppleant för denne/denna. Museiinformatörerna väljer sedan dessa tjänstemän att föra respektive museers talan i föreningen. Inval av nya medlemmar kan ske vid varje ordinarie, i laga ordning utlyst, föreningsmöte.

Styrelsens sammansättning
Föreningens styrelse tillsätts av årsmötet. Styrelsen skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, tre (3) ordinarie ledamöter och två (2) styrelsesuppleanter. Vid årsmötet väljs föreningens ordförande direkt av årsmötet för en mandattid om ett (1) år. Styrelsen fördelar inom sig övriga styrelseuppdrag vid det första konstituerande styrelsemötet med den nyvalda styrelsen. Ordinarie styrelseledamot kan omväljas endast en gång på samma styrelsepost. Avgående styrelseledamot kan återväljas vid senare tidpunkt.

§4. Styrelsens uppgifter och befogenheter
Styrelsen som själv bestämmer sin arbetsordning, sammanträder på ordförandens kallelse, eller när två ledamöter så önskar. Styrelsen skall dock sammanträda minst en gång fšre varje ordinarie föreningsmöte. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. Vid styrelsens sammanträden skall justerat protokoll från föregående styrelsemöte föreläggas ledamöterna. Vid omröstning gäller majoritetsprincipen. Vid lika röstetal gäller vid val lottning och i övriga fall ordförandens mening. Suppleanterna äger rätt att närvara vid sammanträdena. Ordföranden och kassören, eller vid förfall deras ställföreträdare, teckningar var för sig föreningens firma. Det åligger styrelsen att
- enligt föreningens stadgar arbeta för dess syften,
- till föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse samt berättelse över det gångna årets förvaltning,
- i övrigt inom och utom sig fördela och övervaka verkställandet av föreningen löpande arbetsuppgifter,
- inför medlemsmuseernas ledningar och myndigheter företräda föreningen.

§5. Ordinarie föreningsmöten
Föreningens medlemmar samlas till ordinarie föreningsmöten minst sex (6) gånger per kalenderår. Kallelse skall utsändas senast tio (10) dagar före fastställt mötesdatum. Värdskapet för föreningsmötena roterar mellan de olika medlemsmuseerna. Aktuellt värdmuseum står för de praktiska arrangemangen i samband med mötet. Föreningens styrelse förbereder ärendegången. Informatör från värdmuseet utses till mötets ordförande. Till mötessekreterare väljs en informatör från nästkommande föreningsmötes värdmuseum. "Övrig fråga" anmäls till styrelsen för ordinarie föreningsmöte. Ordinarie, i laga ordning utlyst, föreningsmöte äger rätt att förrätta fyllnadsval för avgående styrelsemedlem om minst hälften av medlemsmuseernas representanter är närvarande.

§6. Extra föreningsmöte
Föreningen kallas till extra föreningsmöte när styrelsen finner lämpligt eller på skriftlig anmodan av minst en tredjedel av medlemmarna för avgörande av ett angivet ärende. Kallelse till extra föreningsmöte skall utfärdas av styrelsen minst två (2) veckor före mötet.

§7. Årsmöte
Årsmöte avhålles i början av varje vårsäsong, dock senast 15 mars. Kallelse till årsmötet utsändes senast två veckor före fastställt årsmötesdatum. Vid årsmötet väljes särskild mötesordförande, sekreterare samt två justeringsmän, de två senare tillika rösträknare. Vid föreningens första årsmöte väljs sex (6) ordinarie styrelseledamöter, förutom ordföranden. Tre (3) av dessa styrelseledamöter tillsätts för en mandattid om två (2) år och tre (3) för en mandattid om ett (1) år. Styrelsesuppleanterna (2 stycken) väljs alltid för en mandattid om ett år. rsmötet fattar beslut i följande frågor: Godkännande av kallelseförfarandet och mötets dagordning; Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse; Godkännande av revisorernas revisionsberättelse; Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen; Val av ny styrelse (sammansättning och mandattid se §§ 3 och 7); Utseende av valberedning, två (2) personer (1 års mandattid); Medlemsavgiftens storlek; Stadgeändringar (se §9)

§8. Omröstningar och röstetal
Varje vid föreningssammankomst närvarande ordinarie medlem äger en röst. Alla val och övriga ärenden avgörs genom omröstning, såvida inte någon föreningsmedlem yrkar på sluten omröstning. I händelse av lika röstetal gäller vid val lottning och i övriga fall mötesordförandens mening.

§9. Stadgeändringar
Varje medlem kan väcka förslag om tillägg eller ändring av dessa stadgar. Skriftligt förslag skall i sådant fall inges till styrelsen och föredras vid nästa ordinarie medlemsmöte. Beslut om tillägg eller ändring av stadgarna kräver majoritet med minst 2/3 av de röstande på två av varandra följande möten, därav åtminstone ett årsmöte. Minst en (1) månad skall ha förflutit mellan dessa möten.

§10. Föreningens upplösning
Vid en eventuell upplösning av föreningen återgår medlen med lika delar till respektive medlemsmuseum och i övrigt disponeras enligt styrelsens beslut. Stadgarna antagna av Museiinformatörskollegiet 90-12-03 Stadgarna har uppställts av föreningens interimstyrelse: Solbritt Benneth - Stockholms medeltidsmuseum, Anita Persson - Strindbergsmuseet, Katarina Villner - Vasamuseet, Jan O. M. Karlsson - Hallwylska museet €ndringar antagna av medlemsmötet 990222 samt årsmötet 990315.
Annika Johansson Vin- & Sprithistoriska museet 990702

 

MUSEER | FÖRENINGEN | MEDLEMMAR | MUSEIFOLDERN | UTBILDNINGAR | KONTAKT