medlemskap

§2 i stadgarna angående medlemska

"Fullvärdigt ordinarie medlemskap i föreningen gives informationsansvarig tjänsteman på respektive museum eller självständig/självstyrande enhet inom museal Stockholmsinstitution. Institutionen skall vara belägen i Stockholmsområdet. Respektive institution skall uppfylla den av ICOM uppställda definitionen av ett "museum"... //"

Föreningen för Stockholms MuseiInformatörer, SMI, bildades för över 30 år sedan och är en sammanslutning av informatörer och marknadsförare från ett 80-tal museer och konsthallar i Stockholmsområdet. Föreningen är en intresseorganisation och har som mål att på bästa sätt informera allmänheten om medlemsorganisationernas olika utställningar och program. Föreningen, där Stockholms samlade kulturinstitutioner finns representerade, har även möjlighet till ekonomiskt fördelaktiva avtal med olika aktörer på marknadsföringsområdet.

Föreningens huvudsyfte är att främja informations- och mediefrågor inom medlemmarnas verksamhetsfält, genom att

  • anordna möten för utbyte av erfarenheter inom nämnda område
  • anordna föredrag, seminarier och kortkurser om ämnen som främjar föreningens syften
  • främja medlemmarnas och dess representanters möjligheter till kontakter och erfarenhetsutbyte, såväl inom som utom landet.

Möten
Föreningen leds av en styrelse och har regelbundna möten med medlemmarnas representanter. Medlemsmöten förläggs hos föreningsmedlemmarna och varje medlem förväntas ställa upp med möteslokal och mötessekreterare.

Medlemskort och -avgift
Medlemmarnas ordinarie representanter och suppleanter får varje år ett medlemskort vilket berättigar innehavaren till fri entré till samtliga utställningar vid medlemsorganisationernas museer och konsthallar. Medlemsavgiften är för närvarande 800 kr per år.

Webbplats
Föreningen administrerar en webbplats, www.stockholmsmuseer.org, för information om föreningen. Webbplatsen riktar sig i huvudsak till medlemmarna och innehåller bland annat föreningens stadgar, innevarande års styrelse, deltagande organisationer och dess representanter, mötestider och -plats, ansökningsformulär för medlemskap, kontaktuppgifter och information om föreningens museifolder.

Gruppmail
Föreningen administrerar även en gemensam gruppmail för medlemmarna, smi@stockholmsmuseer.org. Den fungerar som en kanal för information och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Kallelser och protokoll från föreningens möten skickas också ut över gruppmailen liksom inbjudan till vernissager och liknande. Gruppmailen används även av medlemmarna för frågor och tips inom informations- och marknadsföringsområdet.

Museifolder/karta
Föreningen insåg tidigt värdet av att ge ut en gemensam folder med syfte att sprida information om medlemmarnas verksamheter. För det syftet producerar föreningen varje år en museifolder. Foldern, "87 museer i Stockholm", utkommer i en svensk respektive en engelsk version.

Den har formen av en utvikbar karta och innehåller dels kartor och dels en kort beskrivning av de deltagande institutionerna med uppgifter om adress, öppettider, telefonnummer m.m. Efter varje beskrivning finns symboler som visar den service institutionen tillhandahåller. Innehållet baserar sig på uppgifter från medlemmarna. Foldern som trycks i fyrfärg har även utrymme för 4 till 16 annonser. Medlemmarna kan annonsera i foldern till en kostnad av 8 000 kr för en annons på 65x43 mm.

Upplagan är för närvarande (2013) på 470 000 exemplar och fördelar sig på 215 000 svenska och 255 000 engelska. Kostnaden för trycket av foldern delas lika mellan medlemmarna. Varje medlem förväntas exponera foldern för sina besökare som erhåller den utan kostnad. Foldern levereras, förutom till medlemmarna, även till ett stort antal abonnenter i hela landet: turistbyråer, hotell, museer, bibliotek, konsthallar, terminaler m.fl., totalt omkring 400 adresser. Foldern finns tillgänglig från januari och under hela året.

För ytterligare information kontakta medlemsansvarig Anita Kempe, anita.kempe@stockholmsmuseer.org

ANSÖKNINGSFORMULÄR

 

 

MUSEER | FÖRENINGEN | MEDLEMMAR | MUSEIFOLDERN | UTBILDNINGAR | KONTAKT